Design Management

Design Management | Innowacyjne Studia Menedżerskie

Design Management w WSNHiD
Jak odkrywać ludzkie potrzeby? Jak projektować na podstawie aktualnych trendów?Jak tworzyć innowacyjne i rynkowe produkty? Jak zarządzać fabryką, bankiem, hotelem w sposób spójny z wizerunkiem oferowanego produktu?
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu zaprasza na roczne innowacyjne studia podyplomowe z zakresu zarządzania designem, które
pozwolą wypracować menedżerom i projektantom umiejętności niezbędne do tworzenia konkurencyjnej przewagi oferowanych produktów, usług i firm.

Dlaczego Design Management?
Metodologia zarządzania przedsiębiorstwem za pomocą designu podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw i służy ogólnemu rozwojowi firmy każdej branży przemysłu. Umożliwia wejście na nowe rynki międzynarodowe, zwiększa zyski oraz
wpływa na wzrost zatrudnienia. Służy budowaniu silnej pozycji rynkowej oraz spójnego i wyrazistego wizerunku firmy.

Design thinking – sposób na innowacyjność!
Innowacyjność studiów w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa z zakresu zarządzania designem odzwierciedlona jest przede wszystkim w ciekawym i kompleksowym programie oraz metodologii nauczania. Studenci zdobywają doświadczenie podczas około 200 godzin ćwiczeń warsztatowych, a praktyczne umiejętności wykorzystują przy opracowywaniu wspólnego projektu pod okiem praktyka. Słuchacze pracują wówczas w interdyscyplinarnych zespołach, realizując ideę design thinkingu, której celem jest transfer wiedzy
z różnych dziedzin, a następnie wypracowanie nowej, innowacyjnej wartości oraz wspólnego celu. Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra z międzynarodowym
doświadczeniem praktycznym i edukacyjnym w zakresie design managementu w różnych sektorach branżowych.

Co to jest design?
Design to dziedzina ściśle związana z rozwojem przemysłu, nauki, inżynierii i technologii, a także sztuki. Służy uzyskaniu określonych cech przedmiotów, procesów, usług i powiązań między nimi. Design oznacza więc projektowanie,
które obejmuje swoim zasięgiem pięć kategorii:
• produkty (rozumiane jako efekt działalności firmy),
• komunikację (logo, opakowania, reklama, instrukcje, inne),
• informacje i interfejs (oznakowanie przestrzeni publicznej, system komunikacji z urządzeniami, nawigacja, wyszukiwanie, inne),
• otoczenie (miejsce pracy, architektura przestrzeni publicznej i mieszkalna, inne),
• usługi (restauracje, procesy bankowe, ubezpieczenia, służba zdrowia, inne).
Zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami firmy „dobrze zaprojektowane” realizują strategię firmy, opartą na designie, za pośrednictwem spójności pięciu elementów, takich jak: produkt, komunikacja, informacja, otoczenie i usługi na wszystkich poziomach jej funkcjonowania oraz we wszystkich obszarach swojej aktywności. Punktem wyjścia design managementu jest przekonanie, że design nie ogranicza się jedynie do strony wizualnej projektowania. Integruje wiele dziedzin, tj.: technikę, technologię, ergonomię, marketing, psychologię, socjologię, ekonomię i zarządzanie w celu stworzenia innowacyjnej wartości z punktu widzenia odbiorcy. Idea design thinkingu – myślenia kryteriami projektowania również w biznesie – jest determinująca nie tylko przy tworzeniu produktu, lecz także obieraniu strategii dla przedsiębiorstwa. Dlatego zarządzanie designem najważniejszą funkcję spełnia w procesie innowacji,
bez względu na to, czy dotyczy ona działań przedsiębiorstwa produkcyjnego, studia projektowego, firmy usługowej, instytucji naukowej czy organów administracji.

Kiedy potrzebny jest Design Management?
Efektywne zarządzanie designem potrzebne jest w przedsiębiorstwie, organizacji czy instytucji na każdym etapie ich funkcjonowania, jak np.:
• rozpoczęcie działalności,
• budowanie strategii,
• zbudowanie pozycji lidera,
• zarządzanie projektem,
• wdrożenie nowego produktu bądź usługi,
• wzrost udziałów w rynku,
• odzyskanie udziałów w rynku,
• wejście na nowe rynki – rozszerzenie marki i produktów,
• poprawa polityki działania w zakresie badań i rozwoju,
• budowanie autorytetu.
Wiedzę z zakresu zarządzania designem można zastosować we wszystkich podmiotach mających wpływ na rozwój gospodarczy, takich jak: samorządy terytorialne, instytucje naukowe, studia projektowe i architektoniczne, firmy przemysłowe i usługowe, zajmujące się np.: wyrobami RTV i AGD, sprzętem komputerowym, multimediami, wyrobami inwestycyjnymi, środkami transportu,
akcesoriami, meblarstwem, ubiorem, obuwiem, sprzętem sportowym, oświetleniem, artykułami wyposażenia wnętrz itd. Współpraca różnych środowisk – naukowego, biznesu, projektantów i samorządów – w obszarze zarządzania designem w istotny sposób wpływa na dynamiczny rozwój gospodarczy, tak jak to się działo w rozwiniętych krajach na Zachodzie.

Dla kogo przeznaczone są studia Design Management?
Studia menedżerskie z zakresu zarządzania designem skierowane są do kadry menedżerskiej wyższego, średniego szczebla dużych, średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw (dyrektorów zarządzających, dyrektorów, menedżerów
działów rozwoju, marketingu, badań i analiz, dyrektorów i kierowników produkcji), władz i menedżerów samorządów terytorialnych, absolwentów studiów projektowych, absolwentów studiów technicznych, inżynierów, absolwentów studiów ekonomicznych, projektantów, grafików.

Co można osiągnąć dzięki Zarządzaniu Designem?
Program studiów scala za pomocą idei design thinkingu dziedziny, takie jak: technika, technologia, ergonomia, marketing, psychologia, socjologia, ekonomia, pozwalając rozwinąć niezbędne umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania designem w firmach branż produkcyjnych i usługowych na trzech poziomach funkcjonowania organizacji: strategicznym, taktycznym i operacyjnym.
Pozyskanie wiedzy w tym zakresie, a nade wszystko rozwinięcie umiejętności praktycznych pozwoli na:
• rozwiązywanie problemów biznesowych,
• tworzenie strategii biznesowych na podstawie designu,
• wizualizowanie przyszłych scenariuszy,
• umożliwienie wdrożenia innowacji,
• analizowanie światowych trendów i uwarunkowań rynkowych,
• zarządzanie procesem projektowym (począwszy od wizji, a na etapach technologicznych skończywszy),
• wdrażanie nowych produktów na rynek,
• tworzenie spójnej komunikacji wizualnej,
• ocenę efektywności wykorzystania designu w przedsiębiorstwie,
• rozwój znajomości nowych technologii i materiałów,
• dbanie o coraz lepszą reputację korporacji,
• organizację działu projektowania,
• umiejętność współpracy z biurem projektowym,
• planowanie budżetu,
• pogłębione procesy kreatywne i projektowe.

O uczelni
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa to nowoczesna uczelnia humanistyczna, której misją jest kształcenie na studiach wyższych I i II stopnia, zdobywanie praktycznych umiejętności oraz dodatkowych kwalifikacji na studiach podyplomowych, a także pogłębianie specjalistycznej wiedzy na doktorskich studiach III stopnia. W ciągu 13 lat działalności, dzięki niezwykle dynamicznemu
rozwojowi, WSNHiD stała się ważnym ośrodkiem naukowym i edukacyjnym, który dostosowuje ofertę dydaktyczną do wymogów rynku pracy oraz stara się wprowadzać innowacyjne rozwiązania w zakresie kształcenia i polepszania czy
usprawniania warunków studiowania.

Poznańska Szkoła Designu
Obecnie jako jedyna uczelnia niepubliczna w Wielkopolsce kształci studentów aż na sześciu kierunkach studiów. W roku akademickim 2010/2011 WSNHiD uruchamia kolejny kierunek – grafikę na Wydziale Sztuki Użytkowej. Trwają także przygotowania programowe dotyczące utworzenia kierunku wzornictwo oraz prace związane z powołaniem Poznańskiej Szkoły Designu. Jej celem będzie kompleksowe kształcenie projektantów w wielu obszarach, począwszy od przedmiotów użytkowych, jak odzież, wyposażenie wnętrz, poprzez projekty
zaawansowane technologicznie, np.: maszyny rolnicze, samochody, komputery, a na projektowaniu komunikacji, przestrzeni miasta i usługach skończywszy.
Opiekunem merytorycznym Szkoły Designu jest Li Edelkoort – światowej klasy autorytet w dziedzinie kreowania trendów.

Sztuka w szkole
Uczelnię wyróżnia przyjazne podejście do szeroko pojętej kultury i sztuki, artystów obdarzonych talentem i pomysłowością oraz twórczych i kreatywnych osób. WSNHiD organizuje liczne wydarzenia kulturalno – artystyczne, konferencje naukowe, debaty, festiwale, wystawy fotograficzne, spotkania z wybitnymi gośćmi. Ponadto przestronne wnętrza uczelni wypełnia kolekcja sztuki współczesnej. Na korytarzach, w rotundzie oraz gabinetach można oglądać obrazy, freski i instalacje znakomitych artystów, takich jak: Magdalena Abakanowicz, Tadeusz Kantor, Alfred Lenica, Jan Lebenstein, Leon Tarasewicz, Wacław Taranczewski, Mariusz Kruk, Wojciech Łazarczyk, Edward Łazikowski, Jerzy Nowosielski, Jan Tarasin, Jan Berdyszak i inni. Całość tworzy galerię polskiej sztuki współczesnej rozproszoną po całym gmachu.

Organizacja studiów Design Management
Innowacyjne studia podyplomowe Design Management trwają rok. Zajęcia rozpoczynają się w listopadzie, a kończą prezentacją projektów we wrześniu. Zajęcia realizowane są w trakcie weekendowych zjazdów i trwają od piątku (godz. 17.00) do niedzieli (godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku WSNHiD przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów oraz interaktywnych ćwiczeń prowadzonych przez wybitnych
specjalistów z dziedziny designu.
Warunkiem zaliczenia studiów jest zaliczenie testu z wiedzy prezentowanej w ramach programu oraz opracowanie i obrona zespołowego projektu menedżerskiego. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych WSNHID w języku polskim i angielskim.

Warunki rekrutacji
O przyjęcie na innowacyjne studia menedżerskie Design Management mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I stopnia (dawniej licencjackich i inżynierskich) i II stopnia (magisterskich).
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa prowadzi rekrutację online.
Aby zapisać się na studia menedżerskie Design Management wystarczy:
Krok 1 – wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny (można to zrobić także na miejscu w Biurze Studiów Podyplomowych).
Krok 2 – dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych:
• oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• dwa zdjęcia legitymacyjne,
• dowód osobisty do wglądu,
• dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni
261090 14760000 0001 0262 1168.

Opłaty
Opłata za naukę składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 300 zł oraz czesnego.
Czesne za studia można wpłacać:
• jednorazowo za rok z góry – 9400 zł,
• w 2 ratach – 4800 zł,
• w 10 równych ratach – 980 zł.

Biuro Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań
pokój 034, parter
pon. – pt. 9.00–17.00
sob. 12.00–14.00
tel. 061 85 84 322/326/313
faks: 061 85 82 481
e-mail: podyplomowe@wsnhid.pl
www.wsnhid.pl


Więcej informacji – plik PDF – do pobrania >>>